Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer:

 

I DEFINITIES

 • Brand Advocaten
  Advocatenkantoor aangeduid met de naam: "Brand Advocaten."
 • CLIENT
  De contractspartij van Brand Advocaten.
 • HET KANTOOR
  Brand Advocaten en de aan dit advocatenkantoor verbonden advocaten en andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
 • HONORARIUM
  De financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) - exclusief verschotten en kantoorkosten - welke Brand Advocaten voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 • VERSCHOTTEN
  De kosten die Brand Advocaten in het belang voor de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 • KANTOORKOSTEN
  De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Brand Advocaten aangegane overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen.

III OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 • Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Brand Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 • Een overeenkomst met Brand Advocaten komt eerst tot stand, nadat een opdracht door Brand Advocaten schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Brand Advocaten slechts en alléén vertegenwoordigd worden door aan Brand Advocaten verbonden advocaten.
 • De cliënt stemt ermee in dat Brand Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van kantoor.
 • Opdrachten aan Brand Advocaten leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Met Brand Advocaten in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 • De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Brand Advocaten en/of de betrokken advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • De cliënt is zich er van bewust dat de door Brand Advocaten gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie.
 • De cliënt aanvaardt het gegeven dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijk voorschriften voor advocaten door het kantoor worden gerespecteerd en in acht worden genomen.

IV OPZEGGING

 • De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen.
 • Brand Advocaten of de betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op een zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.

V DECLARATIES / DEPOTSTORTING

 • Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting (B.T.W.), alsmede en indien van toepassing in rekening gebrachte kosten van derden verschuldigd.
 • Brand Advocaten hanteert bij de vaststelling van het aan de cliënt in rekening te brengen honorarium een basisuurtarief. Indien een bepaalde zaak hiertoe aanleiding geeft kan van dit uurtarief door Brand Advocaten of de betrokken advocaat in samenspraak met de cliënt worden afgeweken. Brand Advocaten of de betrokken advocaat heeft het recht het met de cliënt overeengekomen uurtarief, de kantoorkosten en de reiskosten bij het begin van elk nieuw kalenderjaar opnieuw vast te stellen met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.
 • Tenzij schriftelijk anders bepaald betreffen de in rekening te brengen kantoorkosten 5 % over het in rekening te brengen honorarium.
 • Brand Advocaten factureert in beginsel per kalendermaand, verrichte werkzaamheden kunnen echter te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht aan cliënt.
 • Brand Advocaten of de betrokken advocaat heeft, alvorens met haar werkzaamheden te beginnen en/of de opdracht te aanvaarden het recht van de cliënt een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind - en/of tussenafrekening van de opdracht.

VI BETALING

 • Betaling van declaraties van Brand Advocaten c.q. van betrokken advocaten van Brand Advocaten dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit is de cliënt rente verschuldigd, zijnde 1% over het declaratiebedrag per maand.
 • Slechts betaling door overmaking op een van de ten name van Brand Advocaten gestelde bank en/of girorekeningen dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake aanvaard maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling.
 • Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag inclusief de alsdan vervallen rente en nog te vermeerderen met eventueel gemaakte verschotten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

VII OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN / RETENTIE

 • Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft Brand Advocaten en/of de betrokken advocaat, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Brand Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.
 • Brand Advocaten heeft - voor zover de gedragsregels dit toestaan - een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is.

VII DERDENGELDEN

Gelden die Brand Advocaten ten behoeve van de cliënt onder zich houdt worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer derdengelden van Brand Advocaten. Ter bestrijding van de kosten van administratie en beheer van deze derdenrekening wordt door Band Advocaten over deze gelden geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

VIII AANSPRAKELIJKHEID

 • Iedere aansprakelijkheid van het kantoor, Brand Advocaten, haar bestuurders daaronder tevens begrepen, alsmede de betrokken advocaat voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Brand Advocaten wordt uitgekeerd, behoudens het bedrag aan eigen risico van betrokken advocaat.
 • Bij het inschakelen van derden door het kantoor en/of Brand Advocaten, zal het kantoor en/of Brand Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor en/of Brand Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 • De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor en/of Brand Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door kantoor en/of Brand Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor en/of Brand Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken daaronder begrepen.
 • De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld door leidinggevende ondergeschikten en/of advocaten binnen de organisatie van Brand Advocaten.

IX ARCHIVERING

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan cliënt verstrekt. Het onderhavige dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard. Gedurende die tijd staat het dossier - tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten - steeds ter beschikking van cliënt.

X SLOTBEPALINGEN

 • Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling gelezen te worden en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 • Op de overeenkomst van opdracht tussen Brand Advocaten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter en/of Nederlandse instantie (zoals de Nederlandse Orde van Advocaten).
Brand Advocaten, Het Vergun 26 B, 6931 KD Westervoort T: 026 311 70 03, F: 026 312 12 52
disclaimer