Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de opdracht. Er zijn meerdere mogelijkheden.

STANDAARD

In beginsel worden de uren aan de clint in rekening gebracht tegen een uurtarief dat afhangt van de omvang van het belang van de zaak. Dat uurtarief ligt tussen de 145,00 en de 275,00. Bij aanvang van de opdracht wordt hierover per zaak een overeenkomst gesloten met de opdrachtgever.

INCASSOTARIEF

Daarnaast geldt een apart tarief voor incasso van geldvorderingen. Dat tarief bedraagt een percentage van het te incasseren bedrag. Dit percentage is degressief, hetgeen wil zeggen dat het lager wordt naarmate de vordering toeneemt. Over de eerste 3.000,00 beloopt het percentage 15%, over het meerdere tot aan 6.000,00 10% enzovoort.

Eenvoudige incassozaken handelen wij af voor een uurtarief van 90,00 dan wel wordt een vaste prijs - aanneemsom afgesproken. Over de gehanteerde tarieven van Brand Advocaten pleegt u tevoren overleg.
Veelal kunnen de gemaakte incassokosten geheel of ten dele op de wanbetalende debiteur worden verhaald.
Voor een individuele opgave kunt U altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, ook per e-mail: info@brandadvocaten.nl.
De schuldenaar is in principe verplicht om de schade die door zijn wanbetaling ontstaat te vergoeden aan de schuldeiser. Die schade bestaat uit enerzijds de wettelijke rente, en anderzijds de kosten die voor de incasso worden gemaakt. Die zijn te onderscheiden in buitengerechtelijke en gerechtelijke.
De vordering van de opdrachtgever wordt verhoogd met wettelijke rente en de kosten van de bijstand buiten rechte, de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten. Los daarvan is de vergoeding geregeld van de kosten aan bijstand in rechte, dus de kosten van de procedure. Die worden forfaitair bepaald door de rechter.
Indien tussen de schuldeiser en de schuldenaar overeengekomen is dat er meer rente of meer kosten worden vergoed, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, dan kunnen de bedragen die van de schuldenaar gevorderd worden nog aanzienlijk hoger zijn. Daar staat echter tegenover dat de rechter die kosten kan matigen indien de hoogte daarvan in strijd is met de redelijkheid.

GESUBSIDIEERDE RECHTSHULP

Door particulieren met een gering inkomen en een gering vermogen kan een beroep worden gedaan op gefinancierde rechtshulp. Indien het inkomen van een rechtzoekende onder een bepaald bedrag komt, en het vermogen onder een bepaalde drempel, dan kan aan de Raad voor Rechtsbijstand worden verzocht om een toevoeging. Dat is een soort vergunning om tegen gereduceerde kosten rechtshulp in te roepen. Die gereduceerde kosten noemt men de "eigen bijdrage". Naast die door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage moet tevens worden betaald een gedeelte van het griffierecht en enige andere, kleine, kosten. Klik hier voor meer informatie via de Raad voor Rechtsbijstand.

Brand Advocaten, Het Vergun 26 B, 6931 KD Westervoort T: 026 311 70 03, F: 026 312 12 52
disclaimer